โปรแกรมลังกาวี วันเดย์ทัวร์

เยือนเกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาปพระนางเลือดขาว ท่องเที่ยวเกาะลังกาวีวันเดย์ทริป

  

 
ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล – เกาะลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุรีย์ – กระเช้าลอยฟ้า Cable Car – ช้อปปิ้งตลาดกั๊วะ


08.30 น.

คณะเดินทางถึงท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล มีทีมงานของบริษัททัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง

09.30 น.

นำคณะลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ เกาะลังกาวี ดินแดนต้องคำสาป เจ็ดชั่วโคตร เมื่อเรือออกจากฝั่งท่านจะได้เห็นเกาะลังกาวีตั้งตระหง่าน เต็มไปด้วยความลึกลับและคาสาปแช่งให้ท่านได้ค้นหา

10.40 น.

คณะเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จพิธีนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศที่คอยท่านอยู่ เพื่อที่จะนำท่านเที่ยวรอบเกาะลังกาวี นำท่านนมัสการ พระนางมัสสุรีย์ ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ และตัวบ้านโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่พร้อมฟังความรู้ประวัติความเป็นมาจากมัคคุเทศก์

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าลอยฟ้า Cable Car ที่ทันสมัย ระยะทางจากสถานีขึ้นสู่ยอดเขามะชิงจังกว่า 2.5 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUNG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตา และหมู่เกาะต่าง ๆ ของ จังหวัดสตูล สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่สถานี เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ ORENTELVILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

14.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตลาดกั๊วะ ซึ่งเป็นตลาดปลอดภาษีของเกาะลังกาวี มีร้านค้ามากมาย สินค้าแตกต่างกันไปให้ท่านได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง เครื่องแก้ว เหล้า เบียร์ เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ สมควรกาเวลานำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ ให้ท่านได้ถ่ายรูป ดาตารันลัง สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก

16.00 น.

นำท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง พร้อมลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ประเทศไทย

17.20 น.

คณะเดินทางถึง ท่าเรือตามะลัง นาท่านผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นส่งท่านขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
อัตราค่าบริการรวม


- ค่ารถนำเที่ยว ตามโปรแกรม

- อาหารรวม 1 มื้อ

- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าหนังสือ เดินทาง