โปรแกรมทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

  

 
วันแรก จุดนัดพบ – ท่าเทียบเรือตำมะลัง-ลังกาวี อาหารเที่ยง + เย็น


06.00 น.

คณะเจอกัน ณ จุดนัดพบ

09.00 น.

นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล เจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเข้าประเทศ มาเลเซียหลังผ่าน ตรวจหนังสือเดินทางแล้ว นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลังกาวี

10.30 น.

คณะเดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศ มาเลเซีย / นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง สำหรับท่านที่กลัวความสูงท่านสามารถเดินเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ซึ่งมีร้านค้ามากมายและมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปและกิจกรรมอื่น

12.00 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่ หาดทรายดำ สัมผัสหาดทรายสีดำ ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากคำสาปแช่งของพระนางมัสสุหรีากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชม สุสาน พระนางมัสสุหรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไม่ให้เจริญเจ็ดชั่วอายุคนให้ท่านได้ฟังเรื่องประวัติความเป็นมาของ พระนางมัสสุหรี /ได้เวลานำคณะช้อปปิ้ง สินค้าโอท๊อป ของลังกาซึ่งส่วนใหญ่ เป็นยาสมุนไพรซึ่งบางชนิดมีเฉพาะในเกาะนี้เท่านั้น แม้แต่คนมาเลย์เองก็ยังมาหาซื้อจากที่นี่ /หลังจากทัวร์รอบเกาะ นำคณะเดินทางสู่ตลาดกัวร์ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยว ใฝ่ฝันที่อยากมาเดินทางในการเดินทางมาเที่ยวเกาะลังกาวี นั้นคือ การได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็น เหล้า ไวน์ บุหรี่ ช๊อคโกแลต เครื่องครัว เครื่องประดับ คริสตัน และสินค้าอื่น นานาชนิดให้ท่านได้เลือกหา

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /นำคณะสู่โรงแรม My Hotel หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
วันที่สอง : ลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง อาหารเช้า


07.00 น.

อรุณสวัสดิ์คณะผู้เดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

คณะร่วมบันทึกภาพ ณ จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี

09.30 น.

เก็บตกกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดกัวห์ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความจุใจกับสินค้ามากมาย/อิสระอาหารมื้อเที่ยง

12.00 น.

อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูลประเทศไทย

13.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง ผ่านพิธีตรวจหนังสือเดินทาง โดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการรวม


- ค่ารถนำเที่ยว ตามโปรแกรม

- อาหารรวม 1 มื้อ

- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม ค่าหนังสือ เดินทาง